Ochrana osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb v podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 

Spoločnosť 1st UNISPO, s.r.o. spracúva za účelom realizovania svojich obchodných činností osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom v informačných systémoch osobných údajov Účtovníctvo a Zmluvy s obchodnými partnermi.

 

 1. Informačný systém Účtovníctvo

1.1 účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovnej agendy spoločnosti 1st UNISPO, s.r.o.

1.2 právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. c): osobitný zákon / zákony:

–  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

1.3. Kategórie dotknutých osôb:

 • zamestnanci spoločnosti 1st UNISPO s.r.o.,
 • fyzické osoby,
 • obchodní partneri spoločnosti 1st UNISPO s.r.o.,
 • štatutárni zástupcovia obchodných partnerov spoločnosti 1st UNISPO s.r.o.,
 • zamestnanci obchodných partnerov spoločnosti 1st UNISPO s.r.o.,

1.4 Spracúvané osobné údaje dotknutých osôb:

 • meno, priezvisko, titul,
 • názov a adresa firmy / adresa trvalého pobytu fyzickej osoby,
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • telefónne číslo
 • email
 • číslo občianskeho preukazu,
 • podpis,

– číslo bankového účtu FO a PO

 

 1. Informačný systém Zmluvy s odberateľmi

2.1 účelom spracúvania osobných údajov je realizácia obchodnej činnosti firmy 1st UNISPO s.r.o.,

2.2 právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. b) zákona: zmluvný / predzmluvný vzťah,

2.3 kategórie dotknutých osôb:

– obchodní partneri spoločnosti 1st UNISPO s.r.o.,

– štatutárni zástupcovia obchodných partnerov spoločnosti 1st UNISPO s.r.o.,

2.4 zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • meno, priezvisko, titul,
 • podpis,
 • názov a adresa firmy,
 • pracovná pozícia,
 • telefónny kontakt,

– adresa elektronickej pošty.

 

 1. Vyhlásenie spoločnosti 1st UNISPO s.r.o., :

– spoločnosť 1st UNISPO s.r.o., spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba počas doby trvania účelu spracúvania uvedeného v bode 1.1 alebo 2.1; dokumenty s osobnými údajmi dotknutých osôb budú po skončení účelu spracúvania uchovávané počas trvania úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov; po skončení úložnej doby budú zlikvidované,

– spoločnosť 1st UNISPO s.r.o., nebude využívať osobné údaje dotknutých osôb na iné účely ako je uvedené v bodoch 1.1 a 2.1, spracúvať ich v rozsahu nad rámec uvedený v bodoch  1.4 a 2.4, a zverejňovať,

–  spoločnosť 1st UNISPO s.r.o., nebude poskytovať, prípadne sprístupňovať osobné údaje dotknutých osôb iným subjektom s výnimkou tých subjektov, ktorým je v  súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie povinná ich poskytovať; osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do iných krajín mimo Slovenskej republiky.

 

 1. Práva dotknutých osôb:

Okrem práva na informácie uvedené v bodoch 1.1 až 1.4, 2.1 až 2.4 a 3 majú dotknuté osoby v súlade so zákonom voči spoločnosti 1st UNISPO s.r.o., právo:

 • podľa § 21 požadovať prístup k osobným údajom a namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
 • podľa § 22 na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • podľa § 23 na výmaz osobných údajov,
 • podľa § 24 na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa §100.

 

Mgr. Róbert SACHS – konateľ spoločnosti 1st UNISPO s.r.o.,

0915 818 818